Z dniem 01 stycznia 2020r weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U z 2019r. poz. 2499). W związku z rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postępowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”. W takim przypadku z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja.

Podstawową formą komunikacji będzie rejestr.

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS:

  • https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produkow-objetych-obowiazkiem- powiadomienia/

Dodatkowo w dniu 04 lutego 2020r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie GIS:

  • http://gis.gov.pl/aktualnosci/4lutego-gis-wdrozy- nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow- spozywczych/