Rozpatrywanie skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 14:00 do 15:00

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.)
  • Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U nr 5 poz. 46)

Skargi i wnioski można składać na piśmie, pocztą elektroniczną lub ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół,który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący. Skargi i wnioski anonimowe, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie są rozpatrywane. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez pracowników oddziałów/sekcji do których są kierowane ze względu na przedmiot skargi lub wniosku. Rejestry skarg i wniosków prowadzone są w działach merytorycznych. Skargi /wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminach wskazanych przez Kodeks postępowania administracyjnego.