Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

tel. 75-649-61-50

 

 1. a) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnejna rzecz różnych grup dziecięco-młodzieżowych i społeczności dorosłych;
 2. b) programowanie działań lokalnych opartych na rzetelnej diagnozie potrzeb, rozpoznanie czynników stanowiących zagrożenie i określenie sposobów poprawy sytuacji;
 3. c) udzielanie pomocy realizatorom zadań oświatowo-zdrowotnych oraz organizacji oświaty zdrowotnej i koordynacji tej działalności na szczeblu powiatu i gmin;
 4. d) współpraca z różnymi lokalnymi podmiotami mogącymi nie tylko uczestniczyć w procesie edukacji, ale przede wszystkim rozwiązywać problemy i zagrożenia zdrowotne;
 5. e) monitorowanie i ocenianie realizowanych w województwie programów zapobiegawczych;
 6. f) wprowadzanie wzorców metodycznych i scenariuszy do różnych działań oświatowo-zdrowotnych i przekazywanych przez WSSE;
 7. g) nadzór nad działalnością oświatowo-zdrowotną podległych placówek;
 8. h) prowadzenie instruktażu i poradnictwa metodycznego w zakresie oświaty zdrowotnej w miejscu, jak też w terenie;
 9. i) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz inne instytucje;
 10. j) opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności sekcji.

 

Do zadań stanowiska należy:

 

Samodzielne Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje i nadzoruje realizację następujących programów i akcji:

Programy:

 • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021 – edukacją objęto uczniów z zespołach szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2016 działaniami objęto 2186 uczniów.
 • ,,Trzymaj Formę!” – program edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz klas V-VI szkół podstawowych, promujący aktywny styl życia i zbilansowaną dietę. W IX edycji programu uczestniczyło 11 szkół w tym: 6 podstawowych i 5 ponadgimnazjalnych, liczba uczniów biorących udział w programie to: 1350.
 • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu opracowany przez Ministra Zdrowia na lata 2014-2018.
 • ,,Czyste Powietrze wokół Nas”– program przedszkolnej edukacji antytytoniowej – VIII edycja- programem objętych jest 6 przedszkoli z powiatu lubańskiego, liczba dzieci objętych programem wynosi 347 i 238 rodziców.
 • ,,Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji dla klas IV szkół podstawowych, jest to I edycja programu i przystąpiło do niego 5 szkół podstawowych z powiatu. W programie wzięło udział 101 uczniów.
 • Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – współfinansowany z funduszy Szwajcarskich, skierowany do kobiet wieku prokreacyjnym (25-49lat), jak również do rodzin kobiet z grupy docelowej, lekarzy, nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ogółu społeczeństwa będącego adresatem kampanii społecznych.Odbyły się 4 edycje programu opracowanego na lata 2012-2016, między innymi realizowany był w 11 szkołach średnich, kl. I. W programie wzięło udział 874 uczniów i 127 rodziców. W roku szkolnym 2017/2018 będzie realizowana 5 edycja programu. W związku ze zmianą kursu franka oraz podpisanymi aneksami do porozumienia ze stroną szwajcarską zmianie uległa kwota dofinansowania projektu w polskich złotych. ,,Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuję kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.
 • ,,Wybierz życie – pierwszy krok” – program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV. Do programu przystąpiły 4 szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lubańskim. W ciągu 2 letniej edycji programem zostało objętych 914 uczniów.

Akcje:

 • ,,Akcja Letnia” i  ,,Akcja Zimowa” – działania informacyjno-edukacyjne, których celem jest ograniczenie zagrożeń zdrowia dzieci i młodzieży występujących zwłaszcza w okresie letnim i zimowym.
 • ,,Światowy Dzień bez Tytoniu” obchodzony 31 maja i ,,Światowy Dzień Rzucania Palenia”  obchodzony w trzeci czwartek listopada, celem tych akcji jest dotarcie do jak największej liczby społeczeństwa, głównie młodzieży z informacją o szkodliwości palenia.
 • ,,Światowy Dzień AIDS” – 1 grudnia, prowadzone od lat działania mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ciągle aktualne problemy związane z epidemią HIV/AIDS.
 • ,,Lekki Tornister – program dla oddziałów przedszkolnych ,, 0” i szkół podstawowych kl. I – III.” – Projekt ma na celu działania prozdrowotne zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych podopiecznych.
 • Kampania Społeczna Projektu ,,HCV Jestem Świadom” przygotowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, jako Lider Projektu ,,Zapobieganie zakażeniom HIV”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, zostały przygotowane materiały informacyjne oraz plan higieny dla podmiotów leczniczych oraz zakładów usługowych (salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu, etc). Celem głównym Projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.