Struktura organizacyjna

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu określa statut nadany w drodze zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2002 r. Nr 10 poz. 54 z późniejszymi zmianami) oraz regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu zatwierdzony w dniu 1 kwietnia 2004r. przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wraz z aneksem nr 1 z dnia 6 maja 2004r.

 

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

Samodzielne stanowiska pracy:

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu.